Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hỗ trợ cho người mới đến

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Di chuyển đến Canada là một cơ hội thú vị mà còn là một thách thức lớn. Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) cam kết giúp đỡ những người mới hòa nhập vào cộng đồng mới của họ.
Ở Ontario, CIC và chính quyền Ontario đã mở bảy Trung tâm Chào mừng. Các trung tâm Chào mừng là một mô hình đã được chứng minh và thành công trong việc cung cấp dịch vụ cho người mới đến, bằng cách cung cấp một cách tiếp cận “một cửa” đến nguồn hỗ trợ và các dịch vụ tích hợp của CIC. Các dịch vụ đa dạng được cung cấp bao gồm đào tạo ngôn ngữ và hội thảo tìm kiếm việc làm, với các chương trình cụ thể riêng cho thanh niên và người cao niên.
Hãy sử dụng bản đồ tương tác trực tuyến của chúng tôi để xác định vị trí các trung tâm dịch vụ nhập cư trong cộng đồng của bạn tìm thêm thông tin về việc bắt đầu cuộc sống của bạn ở Canada trên trang web của chúng tôi.

CIC news