Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Một thường trú nhân hợp pháp Hoa Kỳ có thể ra vào Hoa Kỳ nhiều lần không?

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Tôi là một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, tôi có thể rời khỏi Hoa Kỳ nhiều lần và quay trở lại không?
Nếu bạn là một thường trú nhân (thẻ xanh), bạn có thể rời khỏi Hoa Kỳ nhiều lần và nhập lại, miễn là bạn không có ý định ở lại bên ngoài nước Mỹ cho 1 năm hoặc hơn.
Nếu bạn có ý định ở bên ngoài nước Mỹ trong vòng 1 năm trở lên, bạn phải nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh với Cục Công dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Giấy phép tái nhập cảnh Hoa Kỳ có giá trị trong 2 năm kể từ ngày phát hành. Vì vậy, nếu bạn đang ở bên ngoài của Mỹ lâu hơn ngày giấy phép có hiệu lực, bạn có thể bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ
Để xin giấy phép tái nhập cảnh, bạn phải nộp đơn I-131 với USCIS. Nếu bạn đã nộp đơn cho tình trạng thường trú nhân, nhưng vẫn chưa chính thức là cư dân thường trú hợp pháp có “thẻ xanh” và bạn cần phải rời khỏi Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải nộp đơn và phải nhận được cho phép trước khi rời khỏi Hoa Kỳ bằng cách nộp đơn I-131 với USCIS. Thông tin về cách nộp đơn I-131 có sẵn trên trang web của USCIS.
Nếu bạn được yêu cầu nộp giấy tờ trước khi rời khỏi Mỹ, bắt buộc là bạn phải hoàn tất, nếu không, bạn có thể không được chấp nhận và từ chối tái nhập cư vào Mỹ
Nếu bạn là một người có thẻ xanh và bạn không ở bên ngoài nước Mỹ cho 1 năm hoặc hơn, bạn cần phải có một trong hai loại chứng từ là thẻ xanh (mẫu I-551 INS, hoặc thị thực cư trú trở về cho phép bạn tái nhập cảnh Hoa Kỳ. Bạn đang không phải xuất trình hộ chiếu chưa hết hạn của bạn, tuy nhiên cũng nên mang theo hộ chiếu với bạn.
Theo US Custom and Border Protection