Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thủ tục chuyển đổi từ visa du lịch sang du học – cần lưu ý qui định tránh đăng ký học vi phạm luật

Nhận tin tức mới
25/06/2017

Thủ tục chuyển đổi từ visa du lịch sang du học – cần lưu ý qui định tránh đăng ký học vi phạm luật
Trang web hướng dẫn chi tiết từ cục di trú
https://studyinthestates.dhs.gov/2017/05/b-1b-2-visitors-who-want-to-enroll-in-school